Behandling

Behandling

Nedenfor vil du finde noget om behandling generelt, herudover er der links til

Spejlbehandling  Sensibilitetstræning, Refleksdystrofi, CPM, Fingerfraktur, Kuldeintolerance,  Radialisskade,  Ødem siden vil løbende blive udbygget med yderligere behandlingsformer og diagnoser

 

Behandling generelt:

Der findes mange former for behandling inden for håndterapi, alt afhængig af skade og operation, hvor langt man er i forløbet og patientens alder, kondition og motivation.

Generelt om ergoterapeutisk behandling, kan sige at den bygger på patientens aktive deltagen. Den aktive deltagen er ikke kun i behandlingssituationen sammen med terapeuten, men også i tiden uden for terapien. Alle daglige gøremål (ADL) kan indgå i behandlingen. Under alle omstændigheder bygger behandlingen på de undersøgelsesresultatet som man har fundet ved undersøgelse, diagnose og journaloplysninger.

Ud over undersøgelsesresultaterne, tilrettelægges behandling også ud fra

  1. patientens alder
  2. skadens omfang
  3. evt. konkurrerende problematikker (diabetes, anæmi, ødem, stereoidbehandling, infektion, tobak, ernæring m.m)
  4. patientens personlighed
  5. hvilket væv der skal trænes
  6. de omkringliggende sturkturer
  7. patientens motivation
  8. compliance
 

Herudover findes der nogle principper for behandling samt metoder som er afhængig af behandlers terapeutiske uddannelse

Behandlingsprincipper

Grundlaget for den terapeutiske behandling er nogle generelle principper, som i store træk følges og bliver indarbejdet i samtlige behandlinger. Der findes generelle principper og mere specifikke principper. De generelle er af mere overordnet karakter, mens de specifikke retter sig mod den enkelte lidelse og de forbehold og hensyn som findes og bør tages for den enkelte sygdom.

De generelle principper tager udgangspunkt i de fysiologiske faktorer som enhver terapeut har kendskab til,  og som er grundlaget for fysisk træning.

De generelle etiske principper er:

·        Patienten skal være informeret om og have forstået formål med behandling

·        Patienten skal deltage aktivt i behandlingen

·        Patienten skal acceptere behandlingsplan og mål for behandling

Der er selvfølgelig visse patienter hvor disse etiske principper ikke gælder, f.eks. bevidstløse og demente. Her er det de pårørende, som bør være informeret og have accepteret ovennævnte.

De generelle fysiologiske principper er:

·        Al fysisk træning forudgås af opvarmning m.h.p. at nedsætte friktion i vævet. Opvarmning kan foregå aktivt (dynamiske øvelser med tempo og ikke til yderstilling) og passiv opvarmning (f.eks. paraffinbade).

·        Passiv opvarming må ikke anvendes ved ødem, da karrene dilaterer og derved øges ødemet.

·        Respekter træthed hos patienten. Der skal lægges pauser ind i træningsprogrammet for at undgå overbelastning af vævet. Pauserne skal afstemmes i forhold til hvor hård træningen er.

·        I nogen tilfælde må behandling ikke udløse smerter. I andre tilfælde skal smertetærsklen overskrides for at få effekt af behandlingen (se afsnit om smerte side xx)

·        Anvend korrekt arbejdsstilling for både patient og terapeut. 

De mere specifikke principper for optræning vises nedenfor i prioriteret rækkefølge. De anvendes dog altid med udgangspunkt i de behov patienten har.

1.    Opvarmning

2.    Stimulering af sensibilitet (tidligt i træningsseancen p.g.a. behov for stor koncentration fra patientens side).

3.    Koordination (tidligt i træningsseancen p.g.a. behov for stor koncentration fra patientens side).

4.    Ledbevægelighed (både aktiv og passiv i forhold til patientens behov)

5.    Muskelkraft

6.    Funktionstræning

Disse principper er fundament i al fysio- og ergoterapeutisk behandling, og de udgør  dispositionen (bevidst eller ubevidst) i enhver behandlingsplan.

Ud over de her nævnte behandlingsprincipper, findes der inden for de forskellige fagområder (fysioterapi og ergoterapi) behandlingsprincipper som tager udspring i specifikke behandlingsteorier og metoder, hvor den fysio- eller ergoterapeutiske forståelsesramme er grundpillen i teorien.

Oversigt over opbygning af en behandling. For den samme lidelse kan der være flere teorier for behandling, og dermed også flere forskellige behandlingsmetoder og midler

Behandlingsteorier:

Bag behandling og behandlingsprincipper, ligger nogle teorier til grund. Behandlingsteorier

Behandlingsteorier består af grundlæggende principper  samt det teoretiske grundlag for en behandlingsmetode. Det teoretiske grundlag dokumenteres ud fra viden om fysiologi, anatomi, sygdomslære, psykologi og psykiatri, selvfølgelig  afhængig af hvilket område i behandlingen som behandlingsteorien dækker.

For den samme lidelse kan der være flere teorier for behandling, og dermed også flere forskellige behandlingsmetoder og midler. (se fig. ovenfor )

I tidens løb er der samtidig med den faglige og teoretiske udvikling, udviklet nye teorier for behandling på basis af forskningsresultater. Derfor er valget af behandlingsteorier både et valg ud fra behandlingsinstitutionens praksis og holdning, men også et valg ud fra ny viden.

Ergoterapeutiske behandlingsmetoder og midler:

Udgangspunktet for den ergoterapeutiske behandling er ”mennesket i aktivitet”. Det vil sige at enhver behandling har det mål, at patienten vender tilbage til så normal aktivitetsudførelse som så vidt muligt. Målet for behandlingen besluttes sammen med patienten, så denne forstår formål og funktion med træningen. Terapeuten vælger så sammen med patienten en eller flere aktiviteter som vil føre frem mod målet.  Metoden tager udgangspunkt i behandlingsprincipper og behandlingsteorier.

Der findes flere former for metoder som kan føre mod målet, eks.:

                 ADL-aktiviteter

                 Kreative aktiviteter (mere hobbybetonede aktiviteter)

                 Spil og leg

Mennesket udvikler sig gennem aktivitet, hvorfor selve aktiviteten og dens udførelse bliver behandlingsmetode. Nogle aktiviteter kræver ingen redskaber (eks. løb, gang, lytte osv.) mens andre aktiviteter kræver redskaber (midler) som eks. bold ved boldspil, strygejern og strygebræt til strygning, køkkenredskaber ved madlavning, strikkegarn og strikkepinde til strikning. Dvs. at den valgte metode kan være afhængig af tilstedeværelse af midler til udførelsen.